مدیر گروه: دکتر علیرضا خدایاری

کارشناس رشته: معصومه قادری

اعضای هیات علمی گروه مکانیک

 

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 مکانیک خودرو
مهندسی تکنولوژی
 کارشناسی ناپیوسته
 دانلود  دانلود
 مهندسی مکانیک
 
 کارشناسی پیوسته
 دانلود  دانلود
 مکانیک خودرو
 خودرو
 کاردانی  دانلود  دانلود
 مهندسی مکانیک  طراحی کاربردی  کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود
 مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی  کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود
کمينه
فایل های مهم
 عنوان