مدیر گروه: دکتر شیما علیزاده زنجانی

کارشناس رشته: علیرضا بساطی

اعضای هیات علمی گروه برق

 

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 مهندسي برق    کارشناسي پیوسته  دانلود  دانلود
 مهندسی برق-شبکه ها

 کارشناسی ناپیوسته
 دانلود  دانلود
 الکتروتکنیک- تاسييسات الکتريکي  
 کاردانی پيوسته  دانلود  دانلود
 الکترونيک - برق صنعتي    کاردانی پيوسته
 دانلود  دانلود
 مهندسی برق  قدرت  کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود دانلود