مدیر گروه: دکتر غزال صفدریان -   رزومه

کارشناس رشته: فاطمه فرحی

اعضای هیات علمی گروه معماری

 

رشته مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 مهندسی معماری
 کارشناسی پیوسته
 دانلود  دانلود
 نقشه کشی معماری  کاردانی پیوسته
 دانلود  دانلود
 مهندسی تکنولوژِی معماری  کارشناسی ناپیوسته  دانلود   دانلود
 معماری داخلی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دانلود
 دانلود
 معماری منظر
 کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود
 دانلود
 مهندسی معماری مرتبط
 کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود
 مهندسی معماری نامرتبط
 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دانلود  دانلود
 بازسازی پس از سانحه  کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دانلود  دانلود 
 معماری  دکتری   دانلود   دانلود