مدیر گروه: دکتر حدیثه کامران کسمایی

مقاطع تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد تمامی گرایشها و دکتری تخصصی)

کارشناس رشته: فاطمه فرحی

اعضای هیات علمی گروه معماری

 

رشته مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 معماری داخلی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دانلود
 دانلود
 معماری منظر
 کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود
 دانلود
 مهندسی معماری مرتبط
 کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود
 مهندسی معماری نامرتبط
 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دانلود  دانلود
 بازسازی پس از سانحه  کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دانلود  دانلود 
 معماری  دکتری   دانلود   دانلود