واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 06 آبان 1400

گروه معماری مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

رشته مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
چارت قدیم معماری - نامرتبط کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
چارت قدیم معماری - مرتبط کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
معماری ورودی 97 به بعد کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
بازسازی پس از سانحه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
معماری داخلی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
معماری منظر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
معماری - دکتری تخصصی دکتری تخصصی دانلود دانلود
معماری - شیوه نامه دوره دکتری دکتری تخصصی دانلود