مدیر گروه: دکتر پریسا رحمانی

کارشناس رشته: مونا مسرور

اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر

 

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 مهندسی کامپیوتر
 تکنولوژی نرم افزار
 کارشناسی ناپیوسته
 دانلود  دانلود
 کامپیوتر  نرم افزار
 کاردانی  دانلود  دانلود
 مهندسی فناوری اطلاعات  شبکه های کامپیوتری  کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود