واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 05 بهمن 1399

گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر پریسا رحمانی

دکتر محمد فدائیان

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
مهندسی کامپیوتر کلیه گرایشها کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
کامپیوتر نرم افزار کاردانی دانلود دانلود
مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود