مدیر گروه: دکتر حمید رحمانی سامانی

کارشناس رشته: علیرضا بساطی

اعضای هیات علمی گروه عمران

 

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 مهندسی عمران
 عمران
 کارشناسی پیوسته
 دانلود  دانلود
 مهندسی عمران  سازه    کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود
 مهندسی عمران
 مهندسی و مدیریت ساخت  کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دانلود  دانلود