واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 22 مهر 1398

اعضای هیات علمی واحد

  

صنایع

  • دکتر شهرام قبادی
  • رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
  • ایمیل: ghobadi@pardisiau.ac.ir
  • وب سایت: www.ghobadi.org