واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 30 مهر 1399

اعضای هیات علمی واحد

  

صنایع

  • دکتر شهرام قبادی
  • رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
  • ایمیل: ghobadi@pardisiau.ac.ir
  • وب سایت: www.ghobadi.org