• حقوق
 • ایوب میلکی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • ایمیل: milaki@pardisiau.ac.ir
 • حقوق
 • دکتر محبوبه رضایی ناندلی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • ایمیل: rezaei@pardisiau.ac.ir
 • حقوق
 • دکتر بابک شید
 • رشته تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی
 • ایمیل: bshid@pardisiau.ac.ir
 • حقوق
 • دکتر ابومحمد عسگرخانی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • ایمیل: dgfdfd@pardisiau.ac.ir
 • حقوق
 • دکتر مهسا شیروی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • ایمیل: mahsa_shiravi@pardisiau.ac.ir
 • حقوق
 • دکتر ملیحه بهفر
 • رشته تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی
 • ایمیل: m.behfar@pardisiau.ac.ir
 • حقوق
 • دکتر رسول ملکوتی
 • رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
 • ایمیل: rasoolmalakooti@yahoo.com