• تربیت بدنی
 • حسن طاهرخانی
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: taherkhani@pardisiau.ac.ir
 • تربیت بدنی
 • دکتر محسن طهماسبی پور
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: m.tahmasbi@pardisiau.ac.ir
 • تربیت بدنی
 • دکتر صالح رحمتی آباد
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: salehrahmati@pardisiau.ac.ir
 • تربیت بدنی
 • دکتر حسین فتح الهی
 • رشته تحصیلی: بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
 • ایمیل: hoseyn.fatolahi@pardisiau.ac.ir
 • تربیت بدنی
 • دکتر محمد علی اسماعیل زاده
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: esmaeilzadeh.m@pardisiau.ac.ir