• تربیت بدنی
 • حسن طاهرخانی
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: taherkhani@pardisiau.ac.ir
 • تربیت بدنی
 • دکتر محسن طهماسبی پور
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: mohsentahmasebi21@yahoo.com
 • تربیت بدنی
 • دکتر صالح رحمتی آباد
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: salehrahmati@gmail.com
 • تربیت بدنی
 • دکتر حسین فتح الهی
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: hoseyn.fatolahi@gmail.com
 • تربیت بدنی
 • دکتر محمد علی اسماعیل زاده
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: esmaeilzadeh.m@ut.ac.ir