• حسابداری
 • کيارش مهراني
 • رشته تحصیلی: حسابداري
 • ایمیل: mehrani@pardisiau.ac.ir
 • وب سایت: www.iranvaluation.ir
 • حسابداری
 • آرزو کاوه
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • ایمیل: kaveh@pardisiau.ac.ir
 • حسابداری
 • دکتر فرشته فیض آبادی
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • حسابداری
 • دکتر سعید صفانیا
 • رشته تحصیلی: حسابذاری
 • ایمیل: safania@pardisiau.ac.ir