• معماری
 • مهندس مرتضی باقری تهرانی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: m.tehrani@pardisiau.ac.ir
 • معماری
 • دکتر حدیثه کامران کسمایی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: hadiskamran@pardisiau.ac.ir
 • معماری
 • دکتر سید امیرحسین گرکانی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: Garakani@pardisiau.ac.ir
 • معماری
 • دکتر غزال صفدریان
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: ghazalsafdarian@yahoo.com
 • معماری
 • دکتر نسیم اشرافی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: nasim_aiandehnegar@pardisiau.ac.ir
 • معماری
 • دکتر فهیمه معتضدیان
 • ایمیل: fa.motazedian@pardisiau.ac.ir
 • معماری
 • دکتر مریم چشمه قصابانی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: ghasabani@pardisiau.ac.ir
 • معماری
 • دکتر امیر صناعی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: a.sanaee@iau.ac.ir
 • معماری
 • دکتر بهرام وزیری فراهانی
 • رشته تحصیلی: معماری - شهرسازی
 • ایمیل: b_vazirif@pardisiau.ac.ir
 • معماری
 • سارا السادات کارگر
 • رشته تحصیلی: معماری