واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 17 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  

معماری

 • مهندس مرتضی باقری تهرانی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: m.tehrani@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر حدیثه کامران کسمایی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: hadiskamran@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر سید امیرحسین گرکانی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: Garakani@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر غزال صفدریان
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: safdariana@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر نسیم اشرافی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: ashrafi@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر فهیمه معتضدیان
 • ایمیل: fa.motazedian@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر مریم چشمه قصابانی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: ghasabani@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر امیر صناعی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: a.sanaee@iau.ac.ir

معماری

 • دکتر بهرام وزیری فراهانی
 • رشته تحصیلی: معماری - شهرسازی
 • ایمیل: b_vazirif@pardisiau.ac.ir

معماری

 • سارا السادات کارگر
 • رشته تحصیلی: معماری

معماری

 • دکتر فرشته حبیب
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: freshteh.habib@pardisiau.ac.ir