• برق
 • دکتر علی توفیقی
 • رشته تحصیلی: مهندسی برق - گرایش قدرت
 • ایمیل: tofighi@pardisiau.ac.ir
 • برق
 • دکتر آزاده ظریف لولویی
 • رشته تحصیلی: مهندسی برق - گرایش کنترل
 • ایمیل: zarif@pardisiau.ac.ir
 • برق
 • دکتر شیما علیزاده زنجانی
 • رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک
 • ایمیل: shi.alizadeh@pardisiau.ac.ir
 • برق
 • دکتر محسن کیا
 • رشته تحصیلی: مهندسی برق
 • ایمیل: mohsenkia@pardisiau.ac.ir
 • برق
 • دکتر مرتضی شفیع خانی
 • رشته تحصیلی: برق - قدرت
 • ایمیل: m.shafiekhani@pardisiau.ac.ir