واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 17 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  

کامپیوتر

 • دکتر حمید شکرزاده
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری
 • ایمیل: shokrzadeh@pardisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • دکتر پریسا رحمانی
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
 • ایمیل: rahmani@pardisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • مهندس زهرا ظهور سعادت
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
 • ایمیل: zohoorsaadat@pardisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • دکتر محمدرضا مجمع
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری
 • ایمیل: m_majma@pardisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • دکتر سولماز قیصری
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
 • ایمیل: so_gheisari@prdisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • دکتر محمد فدائیان
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری
 • ایمیل: fadaeian@pardisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • دکتر حوریه سادات حسین ساجدی
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری
 • ایمیل: sajedi@pardisiau.ac.ir