واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 شهریور 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر پریسارحمانی

دکتر پریسا رحمانی

 • گروهکامپیوتر
 • ایمیل: rahmani@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی کامپیوتر
نرم افزار
درحال تحصیل علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد 
مهندسی کامپیوتر
نرم افزار
85 آزاد واحد قزوین
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
سخت افزار  80 آزاد واحد قزوین 
 • کتاب سیستم عامل –حل مساله مخصوص دانشجویان پیام نور–انتشارات سیمیا 
 • کتاب نظریه زبانها و ماشین ها –حل مساله مخصوص دانشجویان پیام نور – انتشارات سیمیا
 • کتاب محاسبات عددی – تالیف و حل مساله –انتشارت ارشد
 • کتاب الگوریتم های پیشرفته – ترجمه –انتشارت سیمیا

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • Soulmaz Gheisari, Parisa rahmani ,A. T. Haghighat, “NRP anSNRP mobicast protocol in Wireless Sensor Networks” The 3th International Conference on sensing technology (ICST). IEEE published. Tinan, Taiwan Nov. 2008

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • Parisa rahmani, A. T. Haghighat, Soulmaz Gheisari, “New mobicast protocol in Wireless Sensor Networks”, The 1th National Conference on Software Engineering (NSEC 2009). Iran– Roodehen.
 • Parisa Rahmani, M. Dadbakhsh , A.T.Haghighat , “load balancing and routing based on traffic engineering by ant colony ” The 1th National Conference on Fuzzy and Intelligent Systems ferdowsi university of mashhad. Iran,29-31 aug 2007
 • سیستم عامل , دانشگاه ازاد قزوین – دانشگاه ازاد شهر ری – دانشگاه پیام نور قزوین , مقطع : کاردانی و کارشناسی
 • ساختمان دادها ,: دانشگاه ازاد قزوین – دانشگاه ازاد شهر ری – دانشگاه پیام نور قزوین, کاردانی و کارشناسی
 • برنامه سازی پیشرفته 1 و 2 ,دانشگاه ازاد قزوین , مقطع :کاردانی
 • پایگاه دادها ,دانشگاه ازاد شهر ری , مقطع :کاردانی
 • مجتمع فنی تهران سال 83