واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 شهریور 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
 حسنطاهرخانی

حسن طاهرخانی

 • فوق ليسانس تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز 85
 • ليسانس تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز 76
 • مدرك مربيگري درجه يك فدراسيون ژيمناستيك 83
 • مدرك داوري درجه يك فدراسيون ژيمناستيك 85
 • مدرك مربيگري بين المللي ژيمناستيك همبستگي المپيك
 • مدرك تخصصي مربيگري بدنسازي تيم هاي ملي از آكادمي المپيك جمهوري اسلامي ايران
 •  مربيگري تيم ملي ژيمناستيك سال 84
 • مربيگري تيم هاي تهران براي شركت در مسابقات قهرماني كشور در سالهاي 70 تا 85
 • مربيگري بدنسازي ژيمناستيك براي تيم ملي واليبال جمهوري اسلامي ايران 88-89
 • مربيگري بدنسازي ژيمناستيك براي تيم ملي واليبال جمهوري اسلامي ايران 90-91
 • توصيف ويژگيهاي آنتروپومتريكي ژيمناستهاي نخبه در ايران
 • توصيف مهارتهاي رواني  ژيمناستهاي نخبه در ايران(پوستر شده)   
 • مقايسه ويژگيهاي آنتروپومتريكي ژيمناستهاي نخبه در هر وسيله ايران (چاپ شده)
 • مقايسه تراكم  استخوان ژيمناستهاي 10 تا 14 سال دختر با غير ورزشي ها در ايران
 • مقايسه ويژگي  قدي  ژيمناستها و واليباليست هاي نخبه در ايران
 • مقايسه ويژگي  قدي  خانواده ژيمناستها و واليباليست هاي نخبه در ايران
 • تأليف  كتاب آموزش ژيمناستيك براي دانشجويان تربيت بدني (آماده چاپ)155 صفحه
 • تأليف  كتاب آشنائي و رنگ آميزي ژيمناستيك (آماده چاپ)46 صفحه
 • ترجمه كتاب  چگونه قهرمانهاي نخبه پرورش دهيم (درحال ويرايش)حدود 420 صفحه
 • قهرمانان بخوانند تا پهلوان شوند(درحال ويرايش)حدود 200صفحه

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس 87
 • مديرگروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي  واحد پرديس 87-91
 • مسئول تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي  واحد پرديس 87-91
 • مدرس تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز 84-91 
 • رئيس هيأت ژيمناستيك استان تهران 87-88
 • مشاور و مدرس فدراسيون ژيمناستيك جمهوري اسلامي ايران
 • مسئول ژيمناستيك آموزش و پرورش منطقه 6
 • معلم ورزش مقطع ابتدائي در سالهاي75 – 87
 • مربي ژيمناستيك سالن هاي مختلف تهران 67-91
 • عناوين قهرماني در سطح كشور در رده هاي سني مختلف در سالهاي 62 مشهد،63تهران،64 زنجان،65 يزد66 ،گرگان،66  يزد 67،ياسوج،67 تبريز،68 زاهدان،69 كرمان ،69 كرمانشاه ،70 تهران.(قهرماني در مجموع وسايل ، قهرماني در وسايل ، قهرماني تيمي و انتخابي تيم ملي)
 • عضو تيم ملي ژيمناستيك ايران شركت كننده در مسابقات دهه فجر67
 • عضو تيم ملي ايران ژيمناستيك ايران شركت كننده در مسابقات ژيمناستيك قهرماني آسيا 1989 ميلادي (مقام ششم آسيا)
 • قهرمان آسيا به همراه تيم ملي واليبال جمهوري اسلامي ايران 89
 • قهرمان آسيا به همراه تيم ملي واليبال جمهوري اسلامي ايران91