تربیت بدنی

نام: حسن
نام خانوادگی: طاهرخانی
ایمیل: taherkhani@pardisiau.ac.ir
رشته تحصیلی: تربیت بدنیسوابق تحصیلی:
  • فوق ليسانس تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز 85
  • ليسانس تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز 76
  • مدرك مربيگري درجه يك فدراسيون ژيمناستيك 83
  • مدرك داوري درجه يك فدراسيون ژيمناستيك 85
  • مدرك مربيگري بين المللي ژيمناستيك همبستگي المپيك
  • مدرك تخصصي مربيگري بدنسازي تيم هاي ملي از آكادمي المپيك جمهوري اسلامي ايران
  •  مربيگري تيم ملي ژيمناستيك سال 84
  • مربيگري تيم هاي تهران براي شركت در مسابقات قهرماني كشور در سالهاي 70 تا 85
  • مربيگري بدنسازي ژيمناستيك براي تيم ملي واليبال جمهوري اسلامي ايران 88-89
  • مربيگري بدنسازي ژيمناستيك براي تيم ملي واليبال جمهوري اسلامي ايران 90-91

تالیفات:
  • توصيف ويژگيهاي آنتروپومتريكي ژيمناستهاي نخبه در ايران
  • توصيف مهارتهاي رواني  ژيمناستهاي نخبه در ايران(پوستر شده)   
  • مقايسه ويژگيهاي آنتروپومتريكي ژيمناستهاي نخبه در هر وسيله ايران (چاپ شده)
  • مقايسه تراكم  استخوان ژيمناستهاي 10 تا 14 سال دختر با غير ورزشي ها در ايران
  • مقايسه ويژگي  قدي  ژيمناستها و واليباليست هاي نخبه در ايران
  • مقايسه ويژگي  قدي  خانواده ژيمناستها و واليباليست هاي نخبه در ايران
  • تأليف  كتاب آموزش ژيمناستيك براي دانشجويان تربيت بدني (آماده چاپ)155 صفحه
  • تأليف  كتاب آشنائي و رنگ آميزي ژيمناستيك (آماده چاپ)46 صفحه
  • ترجمه كتاب  چگونه قهرمانهاي نخبه پرورش دهيم (درحال ويرايش)حدود 420 صفحه
  • قهرمانان بخوانند تا پهلوان شوند(درحال ويرايش)حدود 200صفحه

سوابق شغلی:
  • عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس 87
  • مديرگروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي  واحد پرديس 87-91
  • مسئول تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي  واحد پرديس 87-91
  • مدرس تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز 84-91 
  • رئيس هيأت ژيمناستيك استان تهران 87-88
  • مشاور و مدرس فدراسيون ژيمناستيك جمهوري اسلامي ايران
  • مسئول ژيمناستيك آموزش و پرورش منطقه 6
  • معلم ورزش مقطع ابتدائي در سالهاي75 – 87
  • مربي ژيمناستيك سالن هاي مختلف تهران 67-91

مهارت های تخصصی:
  • عناوين قهرماني در سطح كشور در رده هاي سني مختلف در سالهاي 62 مشهد،63تهران،64 زنجان،65 يزد66 ،گرگان،66  يزد 67،ياسوج،67 تبريز،68 زاهدان،69 كرمان ،69 كرمانشاه ،70 تهران.(قهرماني در مجموع وسايل ، قهرماني در وسايل ، قهرماني تيمي و انتخابي تيم ملي)
  • عضو تيم ملي ژيمناستيك ايران شركت كننده در مسابقات دهه فجر67
  • عضو تيم ملي ايران ژيمناستيك ايران شركت كننده در مسابقات ژيمناستيك قهرماني آسيا 1989 ميلادي (مقام ششم آسيا)
  • قهرمان آسيا به همراه تيم ملي واليبال جمهوري اسلامي ايران 89
  • قهرمان آسيا به همراه تيم ملي واليبال جمهوري اسلامي ايران91