حقوق

نام: دکتر محبوبه
نام خانوادگی: رضایی ناندلی
رشته تحصیلی: حقوقسوابق تحصیلی:
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا حقوق عمومی

92 علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد 
حقوق 

86 شهید بهشتی
کارشناسی حقوق
  83  شهید بهشتی

تالیفات:
 • مقاله تحت عنوان «عدالت معیاری برای حکمرانی» جهت مجله پژوهش حقوق دانشگاه علامه طباطبایی- در دست داوری.
 • ارائه مقاله با عنوان نظام حقوقی حاکم برمحیط زیست خلیج فارس به همایش بین المللی خلیج فارس. دانشگاه علامه طباطبایی.
 • دفاع از رساله دکتری با عنوان«رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به اصل مشارکت زیست محیطی» 1392.
 • دفاع از  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی نظام حقوقی حاکم بر محصولات زراعی تراریخته درحقوق داخلی وبین الملل» 1386.

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:
 • ارائه مقاله با عنوان «بررسی ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه ایمنی زیستی کشور» سومین همایش بین المللی ایمنی زیستی،تهران، خرداد1390.
 • ارائه مقاله تحت عنوان «حمایت از حقوق شهروندی در پرتو مدیریت و کنترل آلودگی های شهری» چهارمین کنفرانس مدیریت شهری،مشهد 1391.
 • ارائه مقاله با عنوان « ایمنی مصرف در چارچوب نظام حقوقی کدکس غذایی» چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، دانشگاه تهران، تیر 1392.
 • مقاله «ظرفیت های اجرائی حقوق عمومی ایران برای تحقق اصل مشارکت زیست محیطی»، فصلنامه علوم محیطی، علمی-پژوهشی، دانشگاه شهید بهشتی 1393.

سوابق تدریس:
 • عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از سال 1391.
 • مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از سال 1390
 • مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1390-1388
 • مدرس مدعو دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر1391-1388

سوابق شغلی:
 • پژوهشگر همکار در تدوین منشور حقوق شهروندی،(محیط زیست و توسعه پایدار) معاونت حقوقی ریاست جمهوری،آذر1392.