واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 21 تیر 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
 دکتر حمیدرحمانی سامانی

دکتر حمید رحمانی سامانی

 • گروهعمران
 • ایمیل: h.samani@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی عمران - گرايش سازه
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی عمران
سازه 93 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد 
مهندسی عمران
سازه 88 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی مهندسی عمران
  85 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

 • Incremental Dynamic Analysis of high-rise towers, Struct. Design Tall Spec. Build., 19, 922–934 (2010) doi:10.1002/tal.518, 2009
 • Experimental optimization studies on steel core length in buckling restrained braces, Journal of Constructional Steel Research, 67 1244-1253 (2011), doi:10.1016/j.jcsr.2011.03.004
 • Numerical and experimental study of hysteretic behavior of cylindrical friction dampers, Journal of Engineering Structures, doi:10.1016/j.engstruct.2011.07.029, 2011
 • Vibration analysis of steel structures including effect of panel zone flexibility based on energy method, Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration, DOI: 10.1007/s11803-013-0199-4,2013

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • Estimating Frequency of Vibration for High rise TV Towers, International Conference on Earthquake and Structural Engineering, Italy, 2011
 • Passive Control of Steel Structures Utilizing Cylindrical Friction Dampers, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Turkey, 2012
 • Estimating Frequency of Vibration for High rise TV Towers, International Conference on Earthquake and Structural Engineering, Italy, 2011
 • Passive Control of Steel Structures Utilizing Cylindrical Friction Dampers, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Turkey, 2012
 • Estimating frequency of vibration for tubular tall buildings, 14th European conference on earthquake engineering, Republic of Macedonia, 2010

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • بررسی موردی موثرترین پارامتر اندازه شدت لرزه ای در یک سازه بلند مرتبه بتنی (برج مخابراتی میلاد)، ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، اردیبهشت 1390.
 • ارزیابی لرزه ای  سازه های مجهز به میراگر اصطکاکی سیلندری، نهمين کنگره بین المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 19-21 ارديبهشت ماه1391
 • محاسبه ضریب رفتار سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکی سیلندری، هفتمین کنگره ملی مهندسي عمران، دانشگاه مهندسی شهید نیکبخت، 17-18 ارديبهشت ماه1392 

 • مشارکت در پروژه اصلاحات ذوب مس خاتون آباد کرمان
 • مشارکت در پروژه احداث کارخانه ذوب مس چهل کوره زاهدان
 • مشارکت در ارزیابی لرزه ای مجتمع پتروشیمی خراسان شمالی
 • مشارکت در پروژه احداث کارخانه سیمان سبزوار
 • مشارکت در پروژه احداث کارخانه آهک خاتون آباد کرمان

مسلط بر نرم افزار هاي
 • ANSYS
 • OPENSEES
 • SAP 
 • ETABS
 • SAFE
 • MATLAB
 • Maple
 • AUTOCAD
آشنایی با نرم افزار
 • Chief Architect

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:

 • سازمان نظام مهندسي استان تهران (عمران)
 • انجمن مندسی زلزله ایران