واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 شهریور 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر محسنپیرمحمدی

دکتر محسن پیرمحمدی

 • گروهمکانیک
 • ایمیل: pirmohamadi@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی مکانیک -گرايش تبديل انرژي
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی مکانيک
تبدیل انرژی  90 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
کارشناسی ارشد 
مهندسی مکانيک 
تبديل انرژي  81 دانشگاه صنعتي اصفهان
کارشناسی مهندسی مکانيک
حرارت و سيالات  78  دانشگاه کاشان  

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

 • M. Pirmohammadi, M. Ghassemi, and G.A.Sheikhzadeh, "Effect of magnetic field on buoyancy driven convection in differentially heated square cavity", IEEE Transactions on Magnetics, Vol.45, No. 1, JANUARY 2009,407-411
 • M. Pirmohammadi, M. Ghassemi, and G.A.Sheikhzadeh, "Effect of Magnetic Field on Transient Natural Convection Heat Transfer", IEEE Transactions on Magnetics, Vol.45, No. 1, JANUARY 2009, 2788-2790
 • M.Pirmohammadi, and M.Ghassemi, "Effect of magnetic field on convection heat transfer inside a tilted square enclosure", International Communications in Heat and Mass Transfer, 36 (2009) 776–780
 • M.Pirmohammadi, and M.Ghassemi, "Numerical study of magneto-convection in a partitioned enclosure", IEEE Transactions on Magnetics, Vol.45, No. 6, JUN 2009, 2671-2674
 • M. Pirmohammadi, M. Ghassemi, and M.Hamedi, "Effect of Inclination Angle on Magneto-Convection inside a Tilted", IEEE Transactions on Magnetics, 46(10), 3697- 3700, 2010
 • M. Pirmohammadi, M. Ghassemi, and G.A.Sheikhzadeh, and M.Hamedi," Numerical Simulation of Natural Convection in a Mold", Defect and Diffusion Forum, Vols. 297-301, 56-461, 2010
 • M. Pirmohammadi, M. Ghassemi, and A. Keshtkar, "Numerical Study of Hydromagnetic Convection of an Electrically Conductive Fluid with Variable Properties inside an Enclosure ", IEEE Transactions on Plasma Science, 39(1), 2011
 • G.A. Sheikhzadeh, M. Pirmohammadi, A. Fattahi, and M.A. Mehrabian," Effect of geometry on magneto-convection in a square enclosure filled with a low Prandtl number fluid ",Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering,  2011, 225: 53
 • Hadi Heidary, Mohsen Pirmohammadi and Mahmoud Davoudi," Effect of geometry on magneto-convection in a square enclosure filled with a low Prandtl number fluid", Heat Transfer Engineering, 
 • G.A. Sheikhzadeh, M. Pirmohammadi, A. Fattahi, and M.A. Mehrabian," Numerical Study of Magnetic Field Effects on Buoyancy Driven Convection in a Non-isothermally Heated Square Enclosure", Defect and Diffusion Forum, Vols. 312-315 (2011) pp 536-541
 • M. Pirmohammadi, Majid Ghassemi, and Mohsen Hamedi," MHD Convection of an Electrically Conductive Fluid with Variable Thermal Conductivity", Applied Mechanics and Materials, Vols. 110-116 (2012) pp 232-238
 • M. Pirmohammadi, Majid Ghassemi, G.A. Sheikhzadeh and Mohsen Hamedi," Turbulent Magneto-Convection in a Differentially Heated Enclosure, Journal of Iron and Steel Research, International, Vol 19,586-591,2012

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • M. Ghassemi, S.Mostofi, Y.Mollayi Barsi, M. Pirmohammadi," PARAMETRIC STUDY OF THE TUBULAR SOFC POWER CYCLE WITH A THERMODYNAMIC MODEL" ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition November 11-15, 2007, Seattle, Washington, USA
 • M. Pirmohammadi, M. Ghassemi, GH. A. Sheikhzadeh, "Effect of magnetic field on temperature and velocity field of an electrical conducting fluid inside a square enclosure", ACES (Applied Computational Electromagnetic Society) Conference, 2008, Canada 
 • M. Ghassemi, M. Pirmohammadi, GH. A. Sheikhzadeh, "THE EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON BOUYANCY-DRIVEN CONVECTION IN A DIFFERENTIALLY HEATED SQUARE CAVITY WITH TWO INSULATED BAFFLES ATTACHED TO ITS ISOTHERMAL WALLS" ,ASME 2008 Summer Heat Transfer, August 10-14, 2008 ,Jacksonville. FL. USA
 • M. Pirmohammadi, M. Ghassemi, GH. A. Sheikhzadeh, A.Keshtkar," NUMERICAL STUDY OF MAGNETO-CONVECTION OF AN ELECTRICALLY CONDUCTING FLUID WITH VARIABLE PROPERTIES", International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2008. AIP Conference Proceedings, Volume 1048, pp. 739-742 (2008)
 • M. Pirmohammadi, M. Ghassemi, M. Hamedi," Numerical Study of Magneto-Convection in a square enclosure filled with an electrically conducting fluid", 6th International Conference on Electromagnetic Processing of Materials, Dresden, October 19-23, 2009
 • M. PIRMOHAMMADI, M. GHASSEMI, A. Keshtkar" MHD convection of an Electrically Conductive Fluid with Variable Thermal Conductivity ", Compumag 2009, Brazil, Florianópolis. November 22-26, 2009
 • M. PIRMOHAMMADI, M. GHASSEMI, M. Hamedi," Magneto-convection in an Enclosure with Partially Active Vertical Walls", Compumag 2009, Brazil, Florianópolis. November 22-26, 2009
 • M.A Mehrabian,S H Mansouri,G A Sheikhzadeh,and M Pirmohammadi     "COMPUTATIONAL STUDY OF FREE,FORCED,ANDMIXED CONVECTION IN A TWO-DIMENSIONAL CAVITY",ISME Conference,May 2002,iran,tehran

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • قنبرعلی شیخ  زاده، امیر النچري ، افسانه مهراداصل،  محسن پیرمحمدي، "مطالعه عددي جابجایی آزاد متلاطم در حضور یک میدان مغناطیسی ثابت داخل یک محفظه مربعی"، مجله مدیریت انرژی، دوره یک، شماره 2، 49-55
 • انتقال حرارت 
 • مکانیک سیالات
 • ترمودینامیک
 • دینامیک سیالات محاسباتی 
 • بررسي عددي اثر ميدان مغناطيسي بر روي انتقال حرارت جابجايي آزاد يك سيال با خواص متغير درون يك محفظه دو بعدي
 • اثر پارتیشن بر روی انتقال حرارت جابجایی آزاد فلز مایع درون یک محفظه در حالت جریان آشفته