واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 شهریور 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر مجیدعبدالله زاده

دکتر مجید عبدالله زاده

 • گروهمکانیک
 • ایمیل: m.abdollahzade@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی مکانیک - طراحي کاربردي مهندسي کنترل
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی رشته  گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی مکانيک  سیستم های دینامیکی و کنترل 88 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
کارشناسی ارشد  مهندسی مکانيک  طراحی کاربردی / مهندسی کنترل  87 دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی مکانيک طراحی جامدات  84  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

 • M. Abdollahzade, A. Miranian, H. Hassani, “A  New  Enhanced  Local  Linear  Neuro-fuzzy Model  based  on  the  Optimized  Singular  Spectrum  Analysis  and  its  Application  for  Nonlinear and  Chaotic  Time  Series  Forecasting,”  Submitted  to  INFORMS  Journal  on  Computing, Provisional acceptance on Aug. 2012 (Submitted for the third round of review).
 • A. Miranian, M. Abdollahzade, H. Hassani, “Day-Ahead  Electricity  Price  Analysis  and Forecasting  by  Singular  Spectrum  Analysis,” IET  Generation,  Transmission  and Distribution, In Press, 2013. 
 • A. Miranian, M. Abdollahzade, “Developing a Local LSSVM-based Neuro-Fuzzy Model for Nonlinear and Chaotic Time Series Prediction,” IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol 24 (2), pp. 207-218, 2013.
 • M. Abdollahzade, M. Mahjoob, R. Zarringhalam, A. Miranian, “Locally Linear Neuro-Fuzzy (LLNF) Electricity Price Forecasting in Deregulated Power Markets”, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, vol 6 (9), pp. 4203-42018, Sept. 2010.
 • H. Iranmanesh, M. Abdollahzade, A. Miranian, “A Long-Term Energy Demand Forecasting by Hybrid Neuro-Fuzzy Models”, Journal of Energies, vol 5, pp. 1-21, Jan. 2012.
 • H. Iranmanesh, M. Abdollahzade, A. Miranian, “Forecasting Natural Gas Consumption Using PSO Optimized Least Squares Support Vector Machines”, International journal of Artificial Intelligence & Applications, Vol. 2 (4), Oct. 2011, pp. 49-62 . 
 • H. Iranmanesh, M. Abdollahzade, A. Miranian, “Forecasting energy consumption using fuzzy transform and local linear neuro fuzzy models”, International journal of Soft Computing, Vol. 2 (4), Nov. 2011, pp. 11-24. 
 • B. Vahdani, H. Iranmanesh, S.M. Mousavi, M. Abdollahzade,“A locally linear neuro-fuzzy model for supplier selection in cosmetics industry”, In Press, journal of Applied Mathematical Modelling, vol 36 (10), pp. 4714-4727. 2012. 

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • M. Abdollahzade, A. Miranian and Sh. Faraji, “Application of Emotional Learning Fuzzy Inference Systems and Locally Linear Neuro-Fuzzy Models for Prediction and Simulation in Dynamic Systems”, In Proc. 2012 International Joint Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Brisbane, Australia, 2012, pp. 1-8.
 • A. Kalhor, H. Iranmanesh, and M. Abdollahzade, “online modeling of real-world time series through evolving AR models”, In Proc. 2012 International Joint Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Brisbane, Australia, 2012, pp. 1-8.
 • H. Iranmanesh, M. Abdollahzade, A. Miranian, and A. Farmahini, “Wind Power Forecasting by a New Local Quadratic Wavelet Neural Network”, In Proc. 2012 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Brisbane, Australia, 2012, pp. 1-7. 
 • M. Fasanghari, H. Iranmanesh, and M. Abdollahzade, “Proposing an Advanced Computational Method for Completion Time Estimation of the New Product Development (NPD) Projects,” In Proc. 11th International Conference on Information Science, Signal Processing and Their Applications (ISSPA), Montreal, Canada, 2012, pp. 961-967.
 • H. Iranmanesh, A. Miranian, and M. Abdollahzade, “Signal Processing using Singular Spectrum Analysis for Nonlinear System Identification,” In Proc. 11th International Conference on Information Science, Signal Processing and Their Applications (ISSPA), Montreal, Canada, 2012, pp. 722-727.
 • R. Kazemi, M. Andollahzade, and A. Miranin, “Application Of Local Linear Neuro Fuzzy Model And Wavelet Transform For Nonlinear System Identification”, In Proc. 20th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2012, 2012, Iran, Shiraz.
 • R. Kazemi, and M. Abdollahzade, “Emotional Learning Fuzzy Inference System for Simulation and Estimation of Nonlinear Systems,” 2011 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, Guangzhou, China, 2011.
 • H. Iranmanesh, M. Abdollahzade, and A. Miranian, “Split Ratio Optimized Local Linear Neuro Fuzzy Model for Prediction- Application to Oil Consumption Prediction,” 2011 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, Guangzhou, China, 2011.
 • H. Iranmanesh, A. Miranian, and M. Abdollahzade, “Forecasting Crude Oil Price With ICA-Based Support Vector Machinesm” Presented at 2011 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, Guangzhou, China, 2011.
 • H. Iranmanesh, M. Abdollahzade, and Sajjad Samiee, “RBF Neural Networks and PSO Algortihm for Time Series Prediction- Application to Energy Demand Prediction,” Presented at 2011 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, Guangzhou, China, 2011. 
 • M. Abdollahzade, M. J. Mahjoob, R. Zarringhalam, and Arash Miranian, “Ozone Concentration Forecasting with Neuro-Fuzzy Approaches,” Fifth International Conference on Soft Computing, Computing with Words, and Perceptions in System Analysis, Decision and Control (ICSCCW 2009), Famagusta, North Cyprus, 2009.
 • A. Vakili, M. D. Mesgaran, and M. Abdollazadeh, “Simulation of the Ruminal pH of Holstein Steers Fed Diets,” Conference on International Symposium on Ruminant Physiology (ISAP), 2009.
 • M. Mahjoob, M. Abdollahzade, R. Zarringhalam, M. Kalhor, “A Locally Quadratic Fuzzy Neural Model for Chaotic Time Series Forecasting”, In Proc. 9th WSEAS international conference on fuzzy systems,Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 28-32.
 • M. Mahjoob, M. Abdollahzade, and R. Zarringhalam, “GA based Optimized LS-SVM Forecasting of Short Term Electricity Price in Competitive Power Markets” In Proc. IEEE International Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2008), Singapore, 2008, pp. 73-78. 

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • مجید عبداله زاده، رضا کاظمی، " تحليل مدل عصبي فازي براي مسأله تعقيب خودرو با استفاده از تكنيك آناليز مجموعه مقادير ويژه "، بیستمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز ایران.
 • حسین ایرانمنش، آرش میرانیان، مجید عبداله زاده، "پیش بینی کوتاه مدت توان باد با استفاده از مدل عصبی فازی خطی محلی و تبدیل موجک" بیست و ششمین کنفرانس سالانه مهندسی برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.
 • مجید عبداله زاده، محمد محجوب، رضا زرین قلم، " شناسایی سیستم دینامیکی غیرخطی چند ورودی- چند خروجی دیگ بخار با استفاده از مدل wavenet "، هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • مجید عبداله زاده، محمد محجوب، رضا زرین قلم، علی سلیمانی "تشخیص عیب در توربین آبی با استفاده از پردازش سیگنال و ماشینهای بردار پشتیبان" هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • مجید عبداله زاده، محمد محجوب، رضا زرین قلم، " شناسایی و تخمین سیستم های غیرخطی با استفاده از مدل نوروفازی خطی- محلی"، شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران. 
 • فرید نجفی، رضا زرین قلم، مجید عبداله زاده، مرتضی فتحی، " كنترل فازي موقعيت در يك سيستم سروونيوماتيك با استفاده از الگوريتم مدولاسيون پهناي پالس "، شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران.
 • رضا زرین قلم، علی غفاری، مجید عبداله زاده، " ارائه مدلی جهت فرایند تعقیب خودرو در جریان واقعی ترافیک بر پایه ماشین های بردار پشتیبان و الگوریتم های ژنتیک " هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • علی غفاری، رضا زرین قلم، مجید عبداله زاده، "شبیه سازی رفتار راننده در جریان واقعی ترافیک بر پایه مدل های نوروفازی خطی- محلی" شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 
 • "ریاضی 2"، مدرس، دانشگاه آزاد، واحد پردیس. 1390- اکنون
 • " ارتعاشات مکانیکی "، مدرس، دانشگاه آزاد، واحد پردیس. 1390- اکنون
 • "کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در خودرو"، مدرس، دانشگاه آزاد، واحد پردیس. 1389-1390
 • "ارتعاشات مکانیکی"، دستیار استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1385
 • "ریاضیات مهندسی"، دستیار استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1381  
 • "ریاضی 2"، دستیار استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1381
 
 • مجری پروژه: "توسعه مدل¬های مبتنی بر محاسبات نرم با تجزیه ساختاری سری¬های زمانی به منظور پيش‌بيني متغيرهاي در حوزه انرژی"، 1391
 • همکاری در پروژه: "تشخیص کاویتاسیون در توربین آبی با استفاده از سیگنال¬های ارتعاشی عملکردی سیستم"، 1390
 • همکاری در پروژه: "شناسایی و تخمین سیستم های غیرخطی چند ورودی- چند خروجی با استفاده از ابزارهاي محاسبات نرم "، انجام گرفته به عنوان طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، 1390
 • همکاری در پروژه: "طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار پيش‌بيني كوتاه مدت بار الكتريكي"، انجام گرفته به عنوان طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، 1390
 • همکاری در پروژه: "پیش بینی سری¬های زمانی با استفاده تبدیل فازی و مدل انفیس"، انجام گرفته به عنوان طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، 1390
 • همکاری در پروژه: "پيش¬بيني صادرات صنعتي ايران در افق 1404"، 1390،
 • مجری پروژه: "استخراج قوانین و طراحی سیستم پشتیبان تصمیم به منظور تنظیم بازار"، 1389 
 • همکاری در پروژه: "شبیه¬سازی عصبی- فازی کوتاه مدت قیمت آهن و ارزیابی آن در بازار ایران"، 1387
 • همکاری در طرح: "راه اندازی مرکز تحقیقات مکاترونیک، هیدرولیک و نیوماتیک،" دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. 1383