حسابداری

نام: دکتر حسن
نام خانوادگی: امیری
رشته تحصیلی: حسابداری