واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 26 خرداد 1398

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر غزالصفدریان

دکتر غزال صفدریان

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی: