حسابداری

نام: دکتر سعید
نام خانوادگی: صفانیا
رشته تحصیلی: حسابذاری