واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 شهریور 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
جوادرئیسیان زاده

جواد رئیسیان زاده

دكتراي مهندسي عمران- ژئوتكنيك با رتبه اول (مهر 1390 - شهريور 1397 )، دانشگاه تهران، دانشكده

مهندسي عمران.معدل كل: 18.08  با رتبه اول.

• كارشناسي ارشد مهندسي عمران- ژئوتكنيك (مهر 1388 - شهريور 1390 )، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده

مهندسي عمران.معدل كل: 17.00 از 20

 كارشناسي مهندسي عمران- عمران با رتبه دوم (مهر 1383 - شهريور 1388 )، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده

مهندسي.معدل كل: 16.61 با رتبه دوم در بين كليه دانش آموختگان ه مدوره اي.

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

Raisianzadeh, J., Mirghasemi, A.A., Mohammadi, S. (2018). “2D simulation of breakage of angular particles using combined DEM and XFEM”, Powder Technology, 336, 282-297.

 

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

Haeri, S. M., Kavand, A., Raisianzadeh, J., Afzalsoltani, S. (2019). “Effectiveness of avertical micro-pile system for mitigating lateral spreading damage on pile groups: 1g shake table tests”, 7th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering  7ICEGE Roma, Italy.

Haeri, S. M., Kavand, A., Raisianzadeh, J., Padash, H. (2014). “Observations from large scale shake table test on a model of pile supported marine structure subjected to liquefactioninduced lateral spreading”, 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), Istanbul, Turkey.

Kavand, A., Haeri, S. M., Raisianzadeh, J., Ghalandarzadeh, A., Padash, H. (2012). “Performance evaluation of stone columns as mitigation measures against lateral spreading in pile groups using shake table tests”, International Conference on Ground Improvement and Ground Control (ICGI 2012), 30 October- 2 November, Wollongong, Australia.

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

تدريس در دانشگاه آزاد واحد پرديس (از 1392 تاكنون)، دروس:

مكانيك خاك، مهندسي پي، اصول مهندسي تونل، تحقيقات محلي، روش هاي اجراي گود و سازه نگهبان، راهسازي،

ماشين آلات ساختماني، متره و برآورد پروژه.

 دانشگاه آزاد واحد تهران غرب ( 1392 ): درس نرم افزارهاي مهندسي عمران

 

مشاور ارشد فني و طراحي - مدير پروژه، شركت عمران ايستا، تهران، 1394- 1392 .

كارشناس فني و طراحي، شركت ساروج پي زمين، تهران 1392 - 1391

مهندس طراح و آزمونگر، شركت سپاد انديش، مشهد، 1391


كسب رتبه اول از نظر علمي با معدل 18.08 در دوره دكتري.

 كسب رتبه دوم از نظر علمي با معدل كل 16.61 در بين كليه دانش آموختگان دوره كارشناسي.

 كسب رتبه ممتاز در سال تحصيلي 87-1386  و كسب تقديرنامه از رياست دانشگاه.

كسب مقام اول مسابقات آزمايشات بتن در دومين مراسم بزرگداشت روز بتن در استان خراسان  1386

 كسب مقام دوم در اولين دوره مسابقات پل ماكاروني دانشگاه فردوسي در مشهد  1387

 كسب رتبه 30 در آزمون سراسري كارشناسي ارشد  1388