عمومی و علوم پایه

نام: بهنام
نام خانوادگی: شکری
رشته تحصیلی: علوم اجتماعی