واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 20 آذر 1398

اعضای هیات علمی واحد

  
بهنامشکری

بهنام شکری

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی: