عمومی و علوم پایه

نام: ابوطالب
نام خانوادگی: مختاری هاشم آباد
رشته تحصیلی: معارف اسلامی