برق

نام: مرتضی
نام خانوادگی: شفیع خانی
رشته تحصیلی: برق - قدرت