برق

نام: دکتر شیما
نام خانوادگی: علیزاده زنجانی
رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک