حقوق

نام: دکتر بابک
نام خانوادگی: شید
رشته تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی