واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 11 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  

برق

 • دکتر علی توفیقی
 • رشته تحصیلی: مهندسی برق - گرایش قدرت
 • ایمیل: tofighi@pardisiau.ac.ir

برق

 • دکتر آزاده ظریف لولویی
 • رشته تحصیلی: مهندسی برق - گرایش کنترل
 • ایمیل: zarif@pardisiau.ac.ir

برق

 • دکتر شیما علیزاده زنجانی
 • رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک
 • ایمیل: shi.alizadeh@pardisiau.ac.ir

برق

 • دکتر محسن کیا
 • رشته تحصیلی: مهندسی برق
 • ایمیل: mohsenkia@pardisiau.ac.ir

برق

 • دکتر مرتضی شفیع خانی
 • رشته تحصیلی: برق - قدرت
 • ایمیل: m.shafiekhani@pardisiau.ac.ir

تربیت بدنی

 • دکتر محسن طهماسبی پور
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: m.tahmasbi@pardisiau.ac.ir

تربیت بدنی

 • دکتر صالح رحمتی احمد آباد
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: salehrahmati@pardisiau.ac.ir

تربیت بدنی

 • دکتر حسین فتح الهی
 • رشته تحصیلی: بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
 • ایمیل: hoseyn.fatolahi@pardisiau.ac.ir

تربیت بدنی

 • دکتر محمد علی اسماعیل زاده
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: esmaeilzadeh.m@pardisiau.ac.ir

تربیت بدنی

 • حسن طاهرخانی
 • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
 • ایمیل: taherkhani@pardisiau.ac.ir

حسابداری

 • کيارش مهراني
 • رشته تحصیلی: حسابداري
 • ایمیل: mehrani@pardisiau.ac.ir
 • وب سایت: www.iranvaluation.ir

حسابداری

 • آرزو کاوه
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • ایمیل: kaveh@pardisiau.ac.ir

حسابداری

 • دکتر فرشته فیض آبادی
 • رشته تحصیلی: حسابداری

حسابداری

 • دکتر سعید صفانیا
 • رشته تحصیلی: حسابذاری
 • ایمیل: safania@pardisiau.ac.ir

حقوق

 • دکتر ملیحه بهفر
 • رشته تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی
 • ایمیل: m.behfar@pardisiau.ac.ir

حقوق

 • دکتر ابومحمد عسگرخانی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • ایمیل: dgfdfd@pardisiau.ac.ir

حقوق

 • دکتر مهسا شیروی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • ایمیل: mahsa_shiravi@pardisiau.ac.ir

حقوق

 • دکتر بابک شید
 • رشته تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی
 • ایمیل: bshid@pardisiau.ac.ir

حقوق

 • ایوب میلکی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • ایمیل: milaki@pardisiau.ac.ir

حقوق

 • دکتر محبوبه رضایی ناندلی
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • ایمیل: rezaei@pardisiau.ac.ir

شهرسازی

 • دکتر روزبه زمانیان
 • رشته تحصیلی: شهرسازی
 • ایمیل: r.zamanian@pardisiau.ac.ir

شهرسازی

 • دکتر الهام امینی
 • رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی
 • ایمیل: dr.elham_amini@pardisiau.ac.ir

شهرسازی

 • دکتر راما قلمبردزفولی
 • رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی
 • ایمیل: ramaghalambor@pardisiau.ac.ir

شهرسازی

 • دکتر هاله حسین پور
 • رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی
 • ایمیل: hosseinpour@pardisiau.ac.ir

شهرسازی

 • دکتر مریم قلمبر دزفولی
 • رشته تحصیلی: معماری - شهرسازی
 • ایمیل: ghalambor.m@pardisiau.a.ir

صنایع

 • دکتر شهرام قبادی
 • رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
 • ایمیل: ghobadi@pardisiau.ac.ir
 • وب سایت: www.ghobadi.org

عمران

 • دکتر حمیدرضا کمالان
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش محیط زیست
 • ایمیل: kamalan@prdisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر حمید رحمانی سامانی
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش سازه
 • ایمیل: h.samani@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر امیرحسین عباس نیا
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش آب
 • ایمیل: abbasnia@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر امیر عباس فاطمی
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش سازه
 • ایمیل: Fatemi@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر یونس کماچی
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش سازه دريايي
 • ایمیل: komachi@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر حسین کیهانی
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش سازه و زلزله
 • ایمیل: hkayhani@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر حامد میرزایی فر
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - مکانيک خاک و پي
 • ایمیل: h.mirzaeifar@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر فریبرز یعقوبی وایقان
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش زلزله
 • ایمیل: yaghoobi@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر داود عبدالله زاده
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران -زلزله
 • ایمیل: davood.abdollahzadeh@pardisiau.ac.ir

عمران

 • جواد رئیسیان زاده
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران
 • ایمیل: jraisianzadeh@pardisiau.ac.ir

عمومی و علوم پایه

 • ابوطالب مختاری هاشم آباد
 • رشته تحصیلی: معارف اسلامی
 • ایمیل: mokhtari@pardisiau.ac.ir

عمومی و علوم پایه

 • بهنام شکری
 • رشته تحصیلی: علوم اجتماعی
 • ایمیل: Behnam_shokri19@pardisiau.ac.ir

عمومی و علوم پایه

 • بيژن خسرونژاد جن قشلاقی
 • رشته تحصیلی: ریاضیات برنامه ریزی و تحقیق در عملیات
 • ایمیل: bkh@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر غزال صفدریان
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: safdariana@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر نسیم اشرافی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: ashrafi@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر فهیمه معتضدیان
 • ایمیل: fa.motazedian@pardisiau.ac.ir

معماری

 • مهندس مرتضی باقری تهرانی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: m.tehrani@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر حدیثه کامران کسمایی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: hadiskamran@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر سید امیرحسین گرکانی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: Garakani@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر بهرام وزیری فراهانی
 • رشته تحصیلی: معماری - شهرسازی
 • ایمیل: b_vazirif@pardisiau.ac.ir

معماری

 • سارا السادات کارگر
 • رشته تحصیلی: معماری

معماری

 • دکتر مریم چشمه قصابانی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: ghasabani@pardisiau.ac.ir

معماری

 • دکتر امیر صناعی
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: a.sanaee@iau.ac.ir

معماری

 • دکتر فرشته حبیب
 • رشته تحصیلی: معماری
 • ایمیل: freshteh.habib@pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر حسین بزم آرا
 • ایمیل: bazmara@pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر مصطفی سفیدگر
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
 • ایمیل: sefidgar@pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر محمدرضا هیبتی
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

مکانیک

 • دکتر مهرداد قطره نبی
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
 • ایمیل: Ghatrehnaby@pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر مهدی علی احیایی
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
 • ایمیل: aliehyaei@pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر ناتان جعفریان جم
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
 • ایمیل: jafarian@pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر علیرضا خدایاری
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - گرايش طراحي کاربردي شاخه ديناميک و کنترل
 • ایمیل: khodayari@pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر مجید عبدالله زاده
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - طراحي کاربردي مهندسي کنترل
 • ایمیل: m.abdollahzade@pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر محسن پیرمحمدی
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک -گرايش تبديل انرژي
 • ایمیل: pirmohamadi@pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر فرزاد چراغپور سماواتی
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
 • ایمیل: samavati@pardisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • دکتر حمید شکرزاده
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری
 • ایمیل: shokrzadeh@pardisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • دکتر پریسا رحمانی
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
 • ایمیل: rahmani@pardisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • مهندس زهرا ظهور سعادت
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
 • ایمیل: zohoorsaadat@pardisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • دکتر محمدرضا مجمع
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری
 • ایمیل: m_majma@pardisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • دکتر سولماز قیصری
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
 • ایمیل: so_gheisari@prdisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • دکتر محمد فدائیان
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری
 • ایمیل: fadaeian@pardisiau.ac.ir

کامپیوتر

 • دکتر حوریه سادات حسین ساجدی
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری
 • ایمیل: sajedi@pardisiau.ac.ir