برق

برق

برق

برق

برق

تربیت بدنی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

حسابداری

 • کيارش مهراني
 • رشته تحصیلی: حسابداري
 • ایمیل: mehrani@pardisiau.ac.ir
 • وب سایت: www.iranvaluation.ir

حسابداری

 • آرزو کاوه
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • ایمیل: kaveh@pardisiau.ac.ir

حسابداری

حسابداری

حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

 • دکتر راما قلمبردزفولی
 • رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی - گرايش طراحي وبرنامه ريزي شهري منطقه اي
 • ایمیل: ramaghalambor@pardisiau.ac.ir

شهرسازی

شهرسازی

صنایع

عمران

عمران

عمران

عمران

عمران

 • دکتر یونس کماچی
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش سازه دريايي
 • ایمیل: komachi@pardisiau.ac.ir

عمران

عمران

عمران

عمران

عمران

عمومی و علوم پایه

عمومی و علوم پایه

 • بهنام شکری
 • رشته تحصیلی: علوم اجتماعی
 • ایمیل: Behnam_shokri19@pardisiau.ac.ir

عمومی و علوم پایه

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

معماری

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

مکانیک

 • دکتر علیرضا خدایاری
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - گرايش طراحي کاربردي شاخه ديناميک و کنترل
 • ایمیل: khodayari@pardisiau.ac.ir

مکانیک

مکانیک

مکانیک

کامپیوتر

 • دکتر حمید شکرزاده
 • رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری
 • ایمیل: shokrzadeh@pardisiau.ac.ir
 • وب سایت: http://www.shokrzadeh.com

کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر