تاریخ حذف و اضافه

09
چکیده: زمانبندی انتخاب واحد نیمسال تابستان از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/04/16 لغایت 97/04/21 می باشد. زمان برگزاری امتحان مورخ 97/06/03 لغایت 97/06/07 می باشد. دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی حداکثر می توانند 8 واحد درسی اخذ نمایند دانشجویانی که با اخذ 10 واحد درسی فارغ التحصیل می شوند امکان اخذ 10 واحد را دارند.
19
چکیده:
04
چکیده: