واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 04 بهمن 1400

اخبار

برگزاری کارگاه ایمنی واتش نشانی

این کارگاه به همت حراست وحفاظت فیزیکی وامور اداری واحد پردیس و به جهت اشنائی همکاران حفاظت‌ فیزیکی،خدمات وتاسیسات با کپسولهای اتش نشانی  وامادگی اطفاء حریق برگزار گردید:
در این کارگاه جناب آقای شفائی که مسئوولیت ایمنی واتش نشانی استان تهران را برعهده دارند مطالب مقدماتی را مطرح ودرادامه همکاران با مانور اطفاء حریق امادگی خود را به نمایش گذاشتند.