واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 17 آذر 1400

اخبار

روزهاي حضور و راههاي تماس مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 02 آذر 1400
  • روزهاي حضور و راههاي تماس مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس

روزهاي حضور و راههاي تماس مديران محترم گروه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس