واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 17 آذر 1400

اخبار

اطلاعیه در خصوص ثبت نام ورودیهای 1400

پذیرفته شده گرامی ضمن تبریک قبولی شما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، خواهشمند است جهت تسهیل در روند ثبت نام ابتدا وارد سایت آموزشیار به آدرس stdn.iau.ac.ir ، سامانه پذیرش-بارگذاری مدرک شده و پس از بارگذاری و اخذ کد موقت دانشجویی، به دانشگاه مراجعه نمایید.