واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 17 آذر 1400

اخبار دانشگاه

جهت رفاه حال دانشجویان گرامی دانشگاه در روزهای انتخاب واحد چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸ شهریور ماه و چهارشنبه و پنجشنبه ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه دایر میباشد. کلیه مدیران و کارشناسان گروههای آموزشی و کارشناسان امور مالی در این روزها در واحد حضور دارند.