واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 اسفند 1399

اخبار

روزهاي حضور مديران گروه دانشگاه آزاد  اسلامي واحد پرديس
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 01 بهمن 1399
  • روزهاي حضور مديران گروه دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس

 

 گروه کامپيوتر و برق

دکتر فدائيان

يکشنبه و سه شنبه

 

گروه صنايع و مکانيک

دکترعبد الله زاده

شنبه و سه شنبه

 

گروه حقوق

دکتر ميلکي

 

شنبه و سه شنبه

 

گروه دروس عمومي

دکتر فضلعلي

يک شنبه وسه شنبه

 

گروه حسابداري   مديريت و تربيت بدني

دکتر صفا نيا

شنبه و چهارشنبه

 

گروه عمران و دروس                          پايه

دکتر کماچي

 يکشنبه وسه شنبه

 

گروه معماري

دکتر معتضديان

يک شنبه وسه شنبه