واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

اخبار

تاریخ و نحوه برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم 99-98
  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 21 تیر 1399
  • تاریخ و نحوه برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم 99-98

تاريخ آزمون كتبى و شفاهى٩٩/٥/٢١
اقليم و معمارى؛ دكتر سيد مجيد مفيدى شميرانى ساعت١٠-٩
شيوه ها و مكاتب آموزش معمارى؛ دكتر احمد ميرزاكوچك خوشنويس ساعت ١١:٤٥-١٠:١٥
مباحث منتخب در معمارى؛ دكتر ايرج شهروز تهرانى ساعت ١٣-١٢
آزمون شفاهى ساعت ١٥:٣٠-١٣:٣٠