واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 14 فروردین 1399

اخبار

برگزاری کرسی نقد

برگزاری کرسی نقد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس  با موضوع طلوع فلسفه غرب و تاثیر آن بر هنر و معماری