واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

کرسی نظریه پردازي، نقدومناظره در  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس  باعنوان معرفت شناسی در معماری اسلامی
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 27 خرداد 1398
  • کرسی نظریه پردازي، نقدومناظره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس باعنوان معرفت شناسی در معماری اسلامی

  • با حضور جناب آقای دکتر حسین عباسپور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس و توسط سرکار خانم دکتر نسیم اشرافی رئیس بسیج اساتید و باحضوراعضاي هيأت علمي و دانشجويان اين دانشگاه برگزار گرديد.

 با حضور جناب آقای دکتر حسین عباسپور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس و توسط سرکارخانم دکترنسیم اشرافی رئیس بسیج اساتیدو  باحضوراعضاي هيأت علمي ودانشجويان اين دانشگاه  برگزارگرديد. اين كرسي ازسلسله اجلاسيه هاي نظريه پردازي دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس است كه درروزشنبه25خرداد ماه ۱۳۹۸ ازساعت9 صبح درسالن کنفرانس دانشکده خوارزمی برگزارگردید. دراين كرسي جناب آقايان؛دكترمسعود ناری قمی استادیاردانشگاه فنی وحرفه ای ، دانشکدة پسران قم و دكترمهدی حمزه نژاد استادیار دانشگاه علم و صنعت  و دکتر اصغر فهیمی فر دانشیار دانشگاه تربیت مدرس به عنوان ناقدوجناب آقايان دكترمحمد نقی زاده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مهندس عبدالحمید نقره کار ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت و رئیس قطب معماری اسلامی و دکتر احد آکوچکیان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به عنوان شورای  داوری و سرکار خانم دکترآزاده ظریف لولویی سرپرست حوزه پژوهش و فناوری واحد پردیس به عنوان مديرجلسه حضوريافتند و جناب آقای دکتر علی اکبر مسگر به عنوان ناظر جلسه از سوی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره در جلسه حضور داشتند.