واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 21 تیر 1399

اخبار

چاپ کتاب توسط آقای دکتر سید امیر حسین گرکانی عضو هیات علمی گروه  معماری
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 19 خرداد 1397
  • چاپ کتاب توسط آقای دکتر سید امیر حسین گرکانی عضو هیات علمی گروه معماری

کتاب ملاحظاتی بر جابه­جایی سکونتگاه­های روستایی حاصل طرح پژوهشی با عنوان "تدوین ملاحظاتی بر جابه ­جایی سکونتگاه­های روستایی و ارائه دستور العمل اجرایی" است در این کتاب ضمن تعریف مفاهیم تخصصی این حوزه، مهمترین علل جابه­جایی روستاها و پیامدهای ناشی از آن ارایه گردیده است. این کتاب با بررسی تجارب داخلی و خارجی و اسناد موجود در زمینه اسکان مجدد به ارایه ملاحظاتی جهت کاهش تبعات جابه­جایی در صورت ضرورت اتخاذ این سیاست پرداخته است.