13

برگزاری دیوار جیغ توسط بسیج دانشجویی واحد با موضوع انتخابات

برگزاری دیوار جیغ توسط بسیج دانشجویی واحد با موضوع انتخابات

برگزاری دیوار جیغ توسط بسیج دانشجویی واحد با موضوع انتخابات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

تعداد مشاهده خبر: (1444)
گروه خبر: اخبار دانشگاه
کد خبر: 8623
  • برگزاری دیوار جیغ توسط بسیج دانشجویی واحد با موضوع انتخابات
  • برگزاری دیوار جیغ توسط بسیج دانشجویی واحد با موضوع انتخابات
  • برگزاری دیوار جیغ توسط بسیج دانشجویی واحد با موضوع انتخابات
  • برگزاری دیوار جیغ توسط بسیج دانشجویی واحد با موضوع انتخابات