17

تمایل به همکاری در آزمایشگاه و کارگاه

آن دسته از دانشجویان محترم گروه مهندس برق که تمایل به همکاری در کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی را دارند لطفا تا پایان شهریور به آقای شرقی مراجعه نمایند.(مدیر گروه مهندسی برق)
تعداد مشاهده خبر: (2084)
گروه خبر: برق
کد خبر: 73