واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 17 آذر 1400

اخبار

چاپ کتاب توسط دکتر گرکانی
دو جلد کتاب با عناوین "ملاحظاتی بر طراحی خانه روستایی در بازسازی پس از سانحه" و "نمونه هایی از الگوی مسکن روستایی در بازسازی پس از سانحه" توسط آقای دکتر سید امیر حسین گرکانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس به چاپ رسید.