واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

از چاپ شش مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر ISI و چاپ کتاب یکی از اعضای هیات علمی گروه معماری تا ارتقاء اعضای هیات علمی واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 01 تیر 1395
  • از چاپ شش مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر ISI و چاپ کتاب یکی از اعضای هیات علمی گروه معماری تا ارتقاء اعضای هیات علمی واحد پردیس

یک مقاله علمی پژوهشی دکتر نسیم اشرافی مربی گروه آموزشی معماری، دکتر مهدی علی احیایی دانشیار گروه آموزشی مهندسی انرژی، دکتر محسن پیرمحمدی استادیار گروه آموزشی مهندسی انرژی، مهندس سولماز قیصری مربی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و دو مقاله علمی پژوهشی مهندس رضوان باباگلی مربی گروه آموزشی راه و ترابری  واحد پردیس در مجلات برتر دنیا به چاپ رسید.

-       مقاله دکتر نسیم اشرافی با عنوان« Clarifying the interaction between ideas and architectural works in the achaemenid era» در مجله AI & society با رتبه  خارجی معتبر غیر ISI و IF= 0منتشر شد.

-       مقاله دکتر مهدی علی احیایی با عنوان« Analysis of an internal combustion engine using porous foams for thermal energy recovery » در مجله Sustainability با رتبه  (W.O.S) ISI و IF= 0.942 منتشر شد که سال 1395 نیز به نیز عنوان پژوهشگر برتر واحد معرفی شد.

-       مقاله دکتر محسن پیرمحمدی با عنوان« Partition effect on thermo magnetic natural convection and entropy generation in inclined porous cavity » در مجله Journal of Applied Fluid Mechanics  با رتبه  (W.O.S) ISI و IF= 0.746 منتشر شد.

-       مقاله مهندس سولماز قیصری با عنوان « BNC-PSO: Structure learning of bayesian networks » در مجله Information sciences  با رتبه  (W.O.S) ISI و IF= 4.038 منتشر شد.

-       مقاله مهندس رضوان بابا گلی با عنوان « Laboratory evaluation of effect of reclaimed asphalt pavement on rutting performance of rubberized asphalt mixtures» در مجله Petroleum science and technology  با رتبه  (W.O.S) ISI و IF= 0.307 منتشر شد.

مقاله دوم وی با عنوان « Laboratory evaluation of rutting performances of cold recycling asphalt mixtures containing SBS modified asphalt emulsion» در مجله Petroleum science and technology با رتبه ISI(W.O.S) و IF= 0.307 منتشر شد.

فعالیت های پژوهشی دیگر واحد پردیس چاپ کتاب مسکن اجتماعی با عنوان «تبلور هویت+ فرهنگ + پایداری» توسط دکتر حدیثه کامران کسمایی مربی گروه آموزشی معماری واحد پردیسکه با مقدمه ای از دکتر فرح حبیب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس به چاپ رسیده است.

این کتاب با موضوع مسکن و شمارگان 1500 توسط موسسه «علم معمار رویال» چاپ و منتشر گردیده است. در این تألیف به نیازهای اولیه انسان از تأمین سرپناه تا سایر نیازها پرداخته شده است و سپس با تمرکز بر موضوع مسکن اجتماعی به مقوله هایی نظیر نوشهرها و شهرک های جدید، افزایش تراکم و گسترش عمومی شهرها که سهم بسزایی در کاهش مشکل کمبود مسکن دارند و همچنین مباحثی مانند هویت و ارزش ها، پایداری فرهنگی و اجتماعی نیز پرداخته شده است.

از اهم رویدادهای واحد پردیس نیز ارتقاء مرتبه علمی 11 نفر عضو هیات علمی واحد با احکام صادره از طرف دکتر فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی است که یک نفر از اعضای هیأت علمی به مرتبه دانشیاری و 10 نفر دیگر اعضای هیات علمی از مرتبه مربی به استادیاری ارتقاء یافته اند. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرده است که این استادان در مرتبه جدید با تأییدات خداوند تبارک و تعالی منشأ خدمات بهتر و ارزشمندتری به نظام جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام های موثرتری بردارند.