واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 17 اسفند 1399

اخبار

برگزارى انتخابات تشکل دانشجويى (کانون اسلامى دانشجويان)دانشگاه ازاد واحد پرديس
  • جزییات خبر / اخبار فرهنگی
  • 28 آذر 1394
  • برگزارى انتخابات تشکل دانشجويى (کانون اسلامى دانشجويان)دانشگاه ازاد واحد پرديس

کانون اسلامى دانشجويان دانشگاه ازاد واحد پرديس در تاريخ 94/2/20با درخواست دانشجويان راه اندازى شد.

اين کانون جهت ادامه فعاليت پويا و روشن خود نيازى نياز به برگزارى انتخابات جهت تعيين شوراى مرکزى داشت که اين امرتوسط دبيرهيات موسس اقاى استدى درتاريخ 94/8/18الى 94/8/24 از طريق نصب اطلاعيه هاى مناسب صورت گرفت. تعداد 12نفر از دانشجويان که عضو اين  کانون بودند جهت قبول مسؤليت درشوراى مرکزى اعلام امادگى نمودند. با اطلاع رسانى قبلى درتاريخ 94/923 راى گيرى از دانشجويان در دفتر کانون واقع در ساختمان مرکزى دانشگاه ازاد واحد پرديس صورت گرفت راى گيرى بانظارت نماینده معاونت دانشجويى جناب دکتر گودرزى و نماينده رياست دانشگاه در هيأت نظارت برتشکل دانشجويي واحد پرديس جناب اقاى سيد محمدصادق مرعشى و نماينده حراست اقاى مهدى دولتشاهى صورت گرفت.

پس از اتمام راى گيرى تعداد اراى مأخوذه 143برگ راى بود که تعداد اراى دانشجويان منتخب به ترتيب زير ميباشد.

تعداد اراى صحيح 143برگ

تعداد اراى مخدوش 0راى

1-اقاى وحيد استدى 111راى

2-اقاى وحيد عظيمى 92راى

3-خانم ارمغان لنجانى 89راى

4-اقاى محمد مهدى عزيزپور75راى

5-اقاى افشين قاسمى 57راى

6-محمدمهدى بيات 48راى

7-اقاى فرزين جم 41راى

8-خانم فاطمه قياسى 37راى

9-خانم مريم قياسى 37راى

10-اقاى عمادشريف پور 36راى

11-خانم مريم شايان 32راى

12-خانم الهه نيرى شمالى 12راى

رديف 1تا5 به عنوان عضو اصلى، رديف 6و7عضو علل البدل ، رديف 8و9به عنوان بازرس انتخاب شدند