واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 شهریور 1399

اخبار

تشکیل کارگروه پردیس فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 19 مرداد 1393
  • تشکیل کارگروه پردیس فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در واحد پردیس

اولین جلسه کارگروه پارک فناوری واحد پردیس متشکل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر واشقانی، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت جناب آقای دکتر ثمری، ریاست پارک فناوری شهر جدید پردیس جناب آقای دکتر    صفاری نیا، ریاست موسسه مهندسی نفت جناب آقای دکتر وطنی و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس سرکار خانم دکتر حبیب در رابطه با تسریع در آغاز فعالیت پارک فناوری و نوآوری واحد پردیس در محل انستیتو مهندسی نفت برگزار شد. در این جلسه چشم انداز اجرایی ساخت و ساز در فاز دوم سایت جدید واحد پردیس در اراضی به وسعت 10 هکتار برای احداث ساختمان پارک مذکور بررسی شد و مقرر گردید پارک فناوری شهر جدید پردیس با توجه به مساعدت واحد پردیس و در اختیار گذاردن بخشی از اراضی واحد جهت ساخت پارک فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به تهیه و تدوین برنامه عملی و ارائه پیشنهادات اجرایی اقدام نماید.