واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 04 بهمن 1400

معماری

برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل فقط میبایست از طریق سایت شخصی خود اقدام نمایند. در این راستا پس از تکمیل درخواست به طور کامل در سایت، پس از گذشت سه روز کاری دانشجویان می توانند با مراجعه به دبیرخانه آموزش دانشگاه، گواهی خود را دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل اطلاعات به صورت کامل یا عدم ثبت نام یا داشتن بدهی، امکان صدور گواهی اشتغال به تحصیل وجود نخواهد داشت.

توجه: برای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل برای راهنمایی و رانندگی همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 در زمان تحویل گواهی الزامی است