واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 31 شهریور 1399

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 01 تیر 1394
  • اخذ مجوز مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

در شانزدهمین جلسه شورای راهبری و سیاستگذاری مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ 27/3/94 با حضور آقای دکتر واشقانی معاون پژوهش و فناوری و رئیس شورای راهبری و سیاستگذاری مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، آقای دکتر ثمری رئیس مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی و نماینده وزارت علوم، تحقیقات فناوری و سایر اعضاء برنامه کسب و کار طرح bp مرکز رشد واحد پردیس بررسی و مورد تأیید و موافقت قرار گرفت و مجوز راه اندازی آن صادر گردید.