واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 30 شهریور 1399

اخبار فرهنگی

  • جزییات خبر / اخبار فرهنگی
  • 27 بهمن 1393
  • معرفی نماینده ریاست عالیه دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی واحد پردیس

مدیرکل محترم تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای قدمیاری گفت:" دکتر میرزاده با بگیر و ببند و تجسس در دانشگاه شدیدا مخالف است" که طی این امر با حضور ریاست، معاونت آموزشی، دانشجویی، مدیرکل آموزشی و معاونت اداری مالی واحد پردیس؛ آقای سید صادق مرعشی به عنوان نماینده ریاست دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی واحد پردیس معرفی شد. در حکم صادره از مشاور ریاست دانشگاه و مدیرکل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به ایشان مرقوم گردیده:
به استناد بند ج ماده4 آئین نامه تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاهیان مصوب جلسه 448 مورخ 87/6/9 شورایعالی انقلاب فرهنگی و بنا بر موافقت و تفویض اختیار صورت گرفته از سوی جناب آقای دکتر میرزاده ریاست محترم دانشگاه به اینجانب، به موجب این حکم به عنوان نماینده ریاست دانشگاه در هیأت نظارت بر تشکل های دانشجویی واحد رودهن، دماوند و پردیس منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف مربوطه (بر اساس میثاق نامه و شرح وظایف پیوست) موفق و موید باشید.

علی قدمیاری
مشاور ریاست دانشگاه و مدیر کل تشکل های
اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی