واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 04 بهمن 1400

اخبار

به مناسبت هفته پژوهش دوره "آشنایی با حقوق بشر (حقوق برای همه)" برگزار گردید.

عنوان دوره: آشنایی با حقوق بشر (حقوق برای همه )

مدرس: خانم دکتر فائزه هاشمی

در این دوره به طرح مواردی همچون حق و تکلیف، مبانی دینی حقوق بشر، مبانی تاریخی حقوق بشر و موانع اجرای حقوق بشر پرداخته شد. خانم دکتر فائزه هاشمی مدیر گروه رشته حقوق و معاون آموزشی این دانشگاه در بیان موانع اجرای حقوق بشر به نقش مهم و حائز اهمیت حکومت ها در این زمینه پرداخت و با شرح حکمرانی خوب و مطلوب، بندهایی از قانون اساسی ایران در این خصوص را عنوان نمود و در ادامه به ذکر مواردی از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت.