واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 30 شهریور 1399

اخبار فرهنگی

سیزده آبان بر اهالی دیار آزادی و آزادگی روزی آشناست، سال هاست که مناسبت ها و سال روزها می آیند و در صفحه ذهن مرور می شوند. اندیشه ها و اذهانی برای بالندگی دانشجویان و دانش آموزانی که خود وامدار اندیشه های رشادت و شهادت کسانی هستند که میراث دار الفبای نخستین از خودگذشتگی و غیرت این مرز و بوم هستند. ازاد مردانی که رنگ خونشان مرکب و جوهر اسوه و استواری و ایستادگی است. روز دانش آموز که امسال متقارن با عاشورای حسینی است فرصتی است بر تعمق بر تاثیرات عظیم و حماسی عاشورا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس ضمن گرامیداشت این رشادت ها امید دارد؛ از خود گذشتگی، آزادی طلبی، قیام علیه ظلم، این درون مایه های قیام عاشورا، چراغ راه حرکت هایمان باشد