واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 01 بهمن 1399

اخبار

هشتمین جلسه شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 30 مهر 1393
  • هشتمین جلسه شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی

در این جلسه که با حضور معاون عمرانی دانشگاه تشکیل گردید، در رابطه با طرح تجمیع کالبدی واحدهای تهران، کلیات طرح اولیه برای واحد تهران شمال در اراضی حکیمیه تهران توسط مشاور مربوطه ادامه گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مواردی از جانب اعضاء شورا مورد پرسش قرار گرفت که مقرر گردید مشاور مربوطه در جلسه بعدی ارائه جامع تری داشته باشد. سپس اعضاء شورا بازدیدی از مجتمع پژوهشی-مذهبی امام علی(ع) در واحد علوم و تحقیقات داشتند و پیشنهادات معاونت محترم عمرانی در رابطه با ساختمان مسجد مورد بررسی و تأیید اعضاء قرار گرفت.